Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri vialaters laters
palelady
palelady
5623 fb8b
Reposted fromnaivetangerine naivetangerine viagitana gitana
palelady
2019 c822
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagitana gitana
7035 9dc1
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viagitana gitana
palelady
2182 fe1a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagitana gitana
palelady
Co może być bardziej satysfakcjonującego, niż poleżeć rankiem we własnym łóżku obok tej drugiej osoby? Myśli jeszcze niewyraźne, ostre słońce wlewa się przez okno i ogrzewa ten fragment podłogi, na którym leżą od wieczora, jeden na drugim, wasze kapcie... Co może napełniać większym zadowoleniem niż takie przebudzenie, powrót do pełni dobrego życia z kimś najdroższym u boku? Czego więcej można oczekiwać, nie popadając w zachłanność?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaeternia eternia
palelady
5011 e2d0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaniuszka aniuszka
palelady
3367 df48
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaniuszka aniuszka
palelady
3222 90db
Reposted fromwerczi werczi vianebthat nebthat
8894 12e5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadrain832 drain832
palelady
Reposted fromfitvet fitvet viapollywood pollywood

March 21 2017

palelady
7027 539d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaaniuszka aniuszka

March 17 2017

palelady
7373 cdc4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viahomczi homczi
palelady
1664 0584
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaliwa maliwa
7257 cc6b 500
Reposted fromtwice twice viahomczi homczi
7037 1b24 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahomczi homczi
7428 1014 500
Reposted fromfreakish freakish viahomczi homczi
palelady
2494 7911
Reposted fromheroes heroes viaphenylethylamine phenylethylamine
9827 40f6 500

1972projects:

CRONACA DI UN AMORE: Ferdinando Sarmi and Lucia Bose in Michelangelo Antonioni’s 1950 debut

http;//www.1972projects.blogspot.com

Reposted fromLittleJack LittleJack viaginsty ginsty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl