Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2020

palelady
Just be a Lady They Said 
palelady
Reposted fromshakeme shakeme viajustonebullet justonebullet
palelady
7894 f045
Reposted fromkarahippie karahippie viajustonebullet justonebullet

February 27 2020

palelady
palelady
0460 9b06 500
Reposted fromsoftboi softboi viamarbear marbear

February 26 2020

palelady
2373 bbda 500
Reposted fromverronique verronique vialullaby lullaby
palelady
Przyjeżdżam do domu, kładę się i mam straszny szum w głowie, od siebie. Huczy mi wszystko to, co powiedziałam, zrobiłam, przemyślałam w ciągu dnia, czym się namartwiłam, z czego się śmiałam, co mnie zastanowiło, ucieszyło...
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viaincentive incentive
palelady
8162 be17 500
Reposted fromrichtich richtich viajustmine justmine
palelady
9433 1bb9 500
palelady
Dbałość o samego siebie, dobre rozeznanie we własnym wnętrzu to również dbałość o związek. Nie wystarczy kochać do szaleństwa. Od wpatrywania się w zachwycie w naszego wybranka skuteczniejsze jest spoglądanie we własne wnętrze.
— Piotr Pietucha, Dożywotni Kochankowie.
Reposted frommhsa mhsa viaperfectsense perfectsense
palelady
8647 4e0c
Reposted fromEtnigos Etnigos viapollywood pollywood
palelady
palelady
8988 272c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapollywood pollywood
palelady
5841 9326 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapollywood pollywood
palelady
4797 0dfd 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapollywood pollywood
palelady
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapollywood pollywood
palelady
6507 e281 500
Reposted fromdippi dippi viapollywood pollywood
palelady
6443 fc48 500
Reposted fromnyaako nyaako viapollywood pollywood
palelady
6886 e568 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viapollywood pollywood
palelady
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl